Disclaimer


Aan de samenstelling van deze website heeft RD Benelux BV de uiterste zorg besteed. Toch is het mogelijk, dat de informatie onvolledig, c.q. onjuist is.

RD Benelux kan er niet voor instaan, dat de gegevens op deze site geschikt zijn voor het doel, waarvoor ze worden geraadpleegd.

RD Benelux sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de hier gepresenteerde informatie.
Derhalve wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen te verzamelen en/of onderzoek te verrichten alvorens beslissingen te baseren op de hier verstrekte informatie.

Alle maten, gewichten, uitvoeringen, kleuren e.d. op website en documentatie zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor projecten zijn bindend uitsluitend de specificaties die deel uitmaken van de definitieve door partijen getekende overeenkomst van opdracht.

Deze website wordt regelmatig aangevuld en aangepast, maar RD Benelux kan geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de informatie niet up-to-date is; evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard voor fouten.

RD Benelux behoudt zich het recht voor deze site aan te passen, content toe te voegen of te verwijderen of de site tijdelijk of definitief buiten bedrijf te stellen.